Kongsgården 1231 (og før, men vi ved ikke hvor længe) indtil 1661

Faktuelle kendsgerninger, før vi giver os i kast med Jeppe Aakjærs beretning om Skivehus (hvor det faktisk kaldes Skive Borg eller Skivegaarden) i 1600-tallet.
Adelige lensmænd bestyrede kongens, d.v.s. kronens gods på Skivegaard og i Skivehus len.
Der var tale om forskellige lenstyper, som ikke nødvendigvis optrådte i kronologisk rækkefølge:
 • Formentlig efter tysk forbillede foranstaltede Valdemar 2. Sejr i 1232 for sine sønner, Erik (Plovpenning), Abel og Kristoffer det arvelige fyrstelen, hertugdømmet Slesvig. Der har været 6 arvelige fyrstelen i Danmark, som alle undtaget Slesvig blev ophævet i løbet af 1300-tallet. I Slesvig blev den danske konge efter 1460 hertug af Slesvig og greve af Holsten, en sammenkobling, der 1863-64 betød tab af Slesvig op til Kongeåen. Fyrstelenet er arveligt og formentlig kronologisk den først konstaterede lenstype i Danmark. Denne lenstype har der aldrig været tale om på Skivegaard eller i Skivehus len.
 • Pantelen var betaling for en kredit. Her overlod kongen lenets indtægter til en kreditor som afbetaling af et pengelån. Dette optræder første gang skriftligt dokumenteret med Johan Skarpenberg og "Skive Borg" i 1407. Hvis pantet ikke blev indfriet, kunne der i realiteten blive tale om en form for arvelighed, indtil pantet var indfriet, hvilket nok har været anset som gunstigt af lensmanden.
 • Ved afgiftslen fik kongen en fast afgift, og lensmanden beholdt resten af indtægterne.
 • Med tjenestelen skulle lensmanden være parat til at stille med en militær styrke til kongen som betaling, mens lenets indtægter tilfaldt lensmanden.
 • Med regnskabs- eller fadeburslen var lensmanden på fast løn imod, at indtægterne tilfaldt kongen. Det var den mest rentable model for kongemagten.
 • Ordet len fik en ny betydning, da kong Christian 5. ved forordning af 1671 gav mulighed for at adelige, der ejede jord, kunne oprette grevskaber og baronier og få titel af henholdsvis lensgreve eller lensbaron. Den type len spiller ikke nogen rolle i forhold til Skivegaard, der her er blevet til Skivehus, som 1661 er blevet solgt af kongemagten til admiral Gjedde som herregård.
I Skivehus Len ser det ud til at have forholdt sig sådan, at lensmanden først har været godsets forpagter med funktioner som repræsentant for kongemagten, over for hvem der skulle føres et regnskab for godsdriften, så ses det som pantelen første gang med den velhavende ridder, dattersøn af Niels Bugge, Johan Skarpenberg, bl.a. til Spøttrup Borg. Det fremgår af en enkeltstående post 30. nov. 1407 i Diplomatarium Danicum:
"Jeg Johan Skarpenberg, ridder, bekender med dette mit åbne brev, at jeg af de mægtige fyrster, min nådige herre og frue, kong Erik og dronning Margrete, har modtaget og fået slottet og den faste borg Skive med tilliggende len og herreder, nemlig Hindborg, Rødding, Nørre og Harre herreder i Sallingholm og med Skive birk, alt beliggende i Nørrejylland, som pant for 5000 lybske mark i den slags penge og mønt, der er gyldig og gangbar i Lübeck."
Der er intet belæg i Diplomatarium Danicum for, at Johan Skarpenberg også 1406 skulle have fået Skive i pant - det ville også være ulogisk at skulle modtage de samme kronens besiddelser som pant i to hinanden følgende år. Det ville andet år være et helt værdiløst pant, som der blev betalt 5000 lybske mark for!
Men Johan Skarpenberg havde dokumenterbart "den faste borg Skive med tilliggende len og herreder" som pant fra 1407. Efter Johan Skarpenbergs død 1421, hvor han blev begravet i Viborg Domkirke, ses familien Skarpenberg stadig i Kancelliets Brevbøger registreret for besiddelser på Mors og i Salling.
Mere usikkert dokumenteret kan også LudvigAlbertsøn Eberstein anses for at være blevet lensmand i Skive som et også mere kompliceret spil i og omkring kongemagten, før Valdemar Atterdag fik indløst det stort set helt pantsatte kongerige. Men både Eberstein og hans efterfølgere som lensmænd har formentlig alle haft Skivehus Len som pantelen.
Fra 1515 ændres der fra det skarpenbergske pantelen, som var et len som pant for et udlån, til et pantelen med en fast årlig ydelse til kronen. Der er her velsagtens tale om, at Skivehus er blevet afgiftslen måske også tjenestelen. Dog kunne det af lensregnskaberne måske udledes, at lenet er overgået fra pantsat til afgift. Hvilket i givet fald vil stride mod den her foretagne klassificering.
Fra 1584 ændres lensbetingelserne igen til, at lensmanden skulle betale en del af lenets indtægter direkte til kongen. Det må nok karakteriseres som fast løn og ellers indtægterne til kronen. Den for kronen mest profitable model, regnskabs- og fadeburslenet.
Forholdet mellem lensmand og kongemagt kom under alle omstændigheder til at betyde, at kongemagten i videst mulig udstrækning sparede på bygningernes vedligehold. Uanset lenstype.
 
Aakjær angiver som sit kildemateriale samtidige tingsvidner (ved retssager), Skivehus' lensregnskaber "især de Inventarielister, som udfærdigedes ... ved Lensmandsskifte".
Både kongs- og ladegård medtages uden smålig hensyn til sammenblanding af ikke altid lige gennemskuelige bygningsdeles placering.
Der foretages også tilbørlige digressioner til personkarakteristikker, Skives ildebrande m.m., som lige falder Aakjær ind.
25. febr. 1564 ses Magdalene Banner at have sendt et skib efter egetømmer i Norge. Det ses dog hos Aakjær ikke, hvad tømmeret blev brugt til.
Oplysningen har Aakjær fundet i Kancelliet Brevbøger, og han har refereret og identificeret den korrekt. Men den "Skibsladning Egetømmer", som omtales fragtet til Skive "til hendes egen Bygnings Behov" kan jo ret beset lige så vel være til Krabbesholdm eller en anden af Magdalene Banners bygninger.
Videre iflg. Aakjær blæser 1603 en lade på Skivehus om, og den bliver samme år genopført med nøje angivelse af håndværkere og deres arbejde.
Ved et syn over slottet i 1606 er der en ret nøje beskrivelse af bygningerne, som ligger til grund for det, der kan sammenfattes iflg. Aakjær om situationen 1606:
 • Borggården har gavle, der vender øst-vest. Der må her være tale om sydfløjens Hovedbygning, Fruestuen. "Fruestuen" var forsynet med en lille kvist.
 • I Borggården er der et lofthus, som skulle være sat 1595-96 med kælder. Her muligvis yderligere to lofthuse, det ene er ret sikkert "Økonomihuset". Der må her være tale om den østlige Borggård, idet Borggården mod øst er "Økonomihuset med Stegers, Bryggers, Kjøkken ... og Borgerstue udi" m.v. .
 • I Borggården mod nord er der en stald.
 • Borggården mod vest, "formodentlig to Huse ... Kontorer og Skole ("Skriverstuen"), det andet med Indkørsel til Borggaarden ("Porthuset"). Ud for "Porthuset" mod vest mener Aakjær, der har været "en Bro ... en Kanal eller Grav, der sikkert har strakt sig omkring Borggaarden paa de tre Sider". Mod øst var der jo åen.
"Det hele har været lavt og prunkløst, straatækt og lerklinet. Kun den lille Udbygning mod Syd har to Etager."
Det er den til enhver tid siddende lensmand - altså kongemagtens bestyrer - indtil salget i 1661 - der skal vedligeholde de af et noget skrøbeligt materiale opførte bygninger. Christian 4. indskærpede at vedligeholdelsen skulle gøres "billigst muligt", og sådan blev det.
I 1622 beskrives Skivehus som "en ren Pjaltenborg". 1622-23 renoveres der betydeligt, vist også med budgetoverskridelser i forhold til det af Christian 4. givne, sparsomme budget. "Saa opnaaede Skivehus da endelig at faa et anstændigt Udseende." Men kun indtil den af Christian d. 4. uforsigtigt planlagte og tabte Kejserkrig 1625-29. Jylland, også Skive, ikke mindst Skivehus blev udsat for hærgende lejesoldater, både danske og de sydfra kommende.
Bedre blev det ikke efter den tabte kejserkrig, hvor svenskerne greb ind i 30 årskrigen med langt større succes end Christian 4., som af denne grund nærmede sig den tyske kejser, hvilket resulterede i svensk besættelse og plyndring af hele Jylland (Torstensonkrigen 1643-45).
Hele Skivehus er herefter i det yderste forfald.
"Husene saa efter Krigen ud, som havde de haft Besøg af Jordskjælvet ..." Aakjær opregner nøje ud fra lensrapporter til kongerne Christian 4. og Frederik 3., hvorledes bygningernes tilstand er. Der bevilges alt for få penge, "... de kongelige Penge forsvinder som Dug for Solen. Saa griber de til deres vante Middel: sætter Krykker til Husene ..."
 
I 1655-56 er der med lensmanden Erik Krag det sidste syn over slottet, som Aakjær kender til. Han blander vist i nogen udstrækning situationen o. Frederik 3.'s mangelfulde renoveringer og Krags syn sammen? Men der kan da gives en så nogenlunde oversigt over slottets og den tilhørende ladegårds bygninger lige før, kronen afhænder det forfaldne krongods.
 • Fruestuens Hus, den sydlige del "er stadig kun et Loft højt ... Tegltag ... Loftet er lerslagen ... tvende Fjældgulve, gammelt, det ene forraadnet." Der er en Søndre og en Nordre Kvist. Der er kælder, skorstene, kamre, sengesteder m.v. En næsten ubrugelig stald med kornloft skulle også ligge mod syd.
 • Det nordlige hus. Der nævnes her "Mælkestue ... Borgerstue ... 5 Kamre ... Skriverstue med en Skorsten" m.v., alt noget forfaldent, lerklinet, utæt. Et kornloft over, også forfaldent.
 • "Det gamle Hus østen i Borregaarden ..." med køkken, skorsten, (skarpretterens) retterbænk, som iflg. Aakjær nok også har været benyttet i køkkenet til slagtning! Der skulle være "en Gang igjennem samme Hus ud til Broen med en Dør for". Dette giver kun mening, hvis den vestlige side af Borggaarden er forsvundet!
 • I Borggaarden skulle der være to ubrugelige huse, som dog huser brændsel.
 • "Ladegaardene" syd for Borggaarden med et plankeværk imellem. Indeholder tørvehus, et "Synder Fæ Hus", kornladen, et "Nordre Øxenhus", et Porthus, Kornloft med remedier til fanger. Alle husene er gamle og ubrugelige.
 • Fangetaarnet. Angives kun som forfaldent, ikke hvor.
Det ville ikke være Aakjær, hvis der ikke også var noget om forholdet mellem Skivehus og Skive by.
Christian 3. havde i 1536 givet ordre til, at "den lille Bondeby Braarup udenfor Skive .... og dens Jorder (skulle) skjænkes til Skive By". Det affødte problemer, især en "Fordring paa et Stykke Eng i ... (et) Kjær" i Braarup. I 1693 erhvervede Werner Parsberg, Eskjær Skivehus, og han gjorde fordring på dette "kjær" og andre jorder i Skive samt spærrede adgangen over åen. Parsberg tabte sine fordringer i retten. Og det gjorde vel ikke byens forhold til Skivehus bedre. Dog må det erindres, at det var Parsberg, der i 1719, kort før sin død, lod den endnu eksisterende bindingsværkslænge til Skivehus opføre.
 
Det er givet et noget forfalden len, hvor det "28. Februar 1664 erklæres (af) Skivehus' sidste Lensmand Mogens Arenfeldt og Kongen kvit at være".
 

Aakjær benytter som kilde til oplysningerne om Braarup, der skænkes til Skive af Christian 3. en dokumentsamling, Diplomatarium Vibergense. Bemærk, at Aakjær forholder sig temmelig frit, når der citeres fra de benyttede dokumenter. Der står faktisk intet sted, at Brorup er en Bondeby! Kun at det "er den lille By Brorup".
1545 , 3 Februar (Tirsdag efter vor Frue Dag Kyndelmisse).Viborg. Kong Christian 3 tillader, at Kronens den lille By Brorup uden for Skive liggende maa og skal nu afbrydes og ødelægges, og at hvad Jord, Ager, Eng og anden Ejendom, som dertil med Rette har ligget, tillige med Brorup Kjær herefter skal være og blive hos Skive Borgere, undtagen det Stykke Eng i Brorup Kjær, som plejer1 att ligge til Kronens Slot Skivehus og plejer at give ½ Tønde Smør til Kirken, hvilket skal vedblive at ligge til Slottet, og skal Skive Bys Birk og Birkeret strække sig saa langt og saa vidt, som^ samme fornævnte Ejendom strækker sig, dog at hvad Forte og Fægang som har været brugt til Brorap By, skal herefter være en almindelig Forte og Fægade baade til Byens og Slottets Behov, og skal Skive Borgere herefter aarligen give samme Afgifter og Landgilde til Kirken og andensteds, som hidtil er givet af Brornp By.
Efter en Afskrift fra Midten af 17de Aarhundrede i Viborg Stiftsarkiv, Skive Kald. Afskriften har Aarstallet 1540, hvilket maa være en Fejlskrift for 1545, da Kong Christian 3 i Aaret 1540 ikke var i Viborg i Februar Maaned.
Diplomatarium Vibergense kan findes under Byhistorie på bibliotek.dk. Dokumentsamlingen kan også kaldes som søgbar pdf-fil.
 
Med kongemagtens overtagelse af lenet kan man benytte Risarkivets Lensregnskaber 1559-1663, Skivegaard dog først lensregnskaber fra 1598.
Lensregnskaberne går samlet fra 1433 (i realiteten 1486) indtil 1660 (i realiteten 1662). Så gamle og skrøbelige arkivalier ville det tidligere stort set være umuligt at få adgang til. De er omhyggeligt digitaliserede. Læsning af dette materiale kræver en ekspertise, der er de færreste forundt. De er derfor kun sporadisk, ikke systematisk benyttet.
Her kan man finde spredte, men samtidige bygningsbeskrivelser.
   
Hertil kommer Kronens Skøder på afhændet og erhvervet Jordegods i Danmark 1535-1646, Bd.1. Altså tiden efter reformationen, hvor kongemagten stort set overtager al den katolske kirkes gods. Her er der kun en enkelt, betydningløs oplysning om biskop Oluf Munk, der havde Skivehus Len 1539-50 som pant for et betydeligt lån til kronen.
 
Noget af det bedste og grundigste, der er skrevet om forskellige former for fyrstelen, herunder Valdemar Sejrs sønners og efterkommeres, er en tidsskrift artikel af den fremtrædende historiker, museumsdirektør M. Mackeprang.
Lensregnskaber. Alle samtidige ekstrakter er gennemgået, og her optræder Hald Len, men ikke Skivehus Len. Se f. eks. Pk. 1, ekstsrakt 1570.
Lensklassificeringer. Se klassificering af lensregnskaberne v. Thelma Jexlev, tidskrifts artikel.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remoulade- og agurkesalatforbud i Indenrigsministeriets betænkning af 21. februar 1962.

Den for forbuddet mod remoulade og agurkesalat i Skives pølsevogne formentlig relevante passage:

...

For slagter- og viktualieforretninger er der i § 21, stk. 3, angivet en vareliste, der omfatter:

kød, slagteaffald, kødvarer, tamt fjerkræ i plukket tilstand, flåede og opskårne kaniner, fiskefars og fisk (begge sidstnævnte varer kun i tilberedt stand, d.v.s. kogt, stegt, røget eller saltet), ost i ringe mængde fra lukket glasskab, smør, margarine, æg, sennep, smørrebrød, tilberedte rodfrugter (rødbeder o. lign.), tilberedte grøntsager og frugter (agurker og lignende), salater, konserves, saft o. lign. på flasker.De enkelte sundhedskommissioner kan tillade handel med andre levnedsmidler fra disse forretninger, dog kun for så vidt angår varer, som ikke kan skade de øvrige varer, og hvis mængde og anbringelse ikke hindrer forskriftsmæssig renholdelse af virksomhederne. Sundhedskommissionerne er også berettiget til at indskrænke varelisten for forretninger med begrænsede pladsforhold, eller hvor en samtidig forhandling af alle de nævnte varer må anses for eller har vist sig uheldig.

Og en Facebook kommentar, København

"Jeg tror helt bestemt at det går efter devisen, hvis du ikke spørger får du hverken, ja eller nej, for i 1964 kunne man få remoulade til sine pølser mange steder i København, hvorimod i Skive, har de nok ikke haft så meget at gå op i, så det har nok været meget magtpåliggende for myndighederne, at få slået fast at remoulade på ingen måde kan anses at være tilbehør til pølsevognens udbud af pølser."

Passagen findes i:

BETÆNKNING AFGIVET AF DET AF INDENRIGSMINISTERIET

UNDER 21. FEBRUAR 1962 NEDSATTE UDVALG VEDRØRENDE DYBFROSNE LEVNEDSMIDLER M.M.

 

Bodil Emtkjærs artikler om forsvundne og bevarede bevaringsværdige bygninger i Skive by, Skive Folkeblad 01. - 02. august 2014.
Den første del af artiklerne præsenteres som billedfiler. Herefter kommer der eksterne kald til pdf-filer. Billedfilerne kan være (er) vanskeligt læselige, derfor kan man med et museklik på hver af de to billeder få forstørrede og læselige billeder.
Arkitekt Peter Carstens
"Det er somme tider for let at tale en bygning ned med henvisning til at det bliver alt for dyrt at sætte den i stand. Der er flere eksempler på at bevaringsværdige bygninger i Skive har mistet livet med denne begrundelse."
Beskrivelse og kulturhistoriske betragtninger
Missionshuset er opført i Skive i 1897 i et område nordvest for det gamle bycentrum, der først blev inddraget til bebyggelse i løbet af 1800-tallet. Den øvrige bebyggelse i kvarteret består på dette tidspunkt hovedsagelig af bygninger til beboelse indrettet med haver i arealet bag husene. 
Bygningen er et af de første byggerier af mere monumental karakter i kvarteret. Før den i 1920 blev udvidet mod vest, var den placeret på en lille indhegnet grund med have hele vejen rundt om. I dag ligger bygningen meget synlig og markant i det nordvestlige hjørne af det åbne parkeringsareal, der kaldes Theaterpladsen. Missionshusets grund afgrænses i syd og øst mod parkeringspladsen med en mur af røde tegl. 
 
Samlet vurdering og perspektiv
Missionshuset i Skive skal naturligvis vurderes både i forhold til den nationale kulturarv såvel som i et lokalhistorisk perspektiv. 
 
Rigtig mange missionshuse landet over har mistet deres funktion, og en stor del af dem er derfor revet ned. Det er et tab for denne side af vores kulturarv, at disse ofte velbyggede og karakteristiske bygninger, der vidner om en særlig epoke i landets historie, er forsvundet. Dette taler for, at man så vidt muligt bør stræbe efter at bevare dette velbyggede hus i Skive. 
I forhold til det mere lokale perspektiv ligger missionshuset med en markant placering i byen, og bygningens udseende og kvalitet er svær at komme uden om. Bygningen er i kvalitetsvurderingen SAVE blevet tildelt den tredje højeste værdi, hvilket i sig selv taler for, at man bør kæmpe for at bevare bygningen. 
Kigger man på bygningens indvendige bevaringstilstand er der så få detaljer bevaret af den originale indretning, at der ikke kan knyttes helt den samme beskyttelsestrang til bygningens imponerende men dog utidssvarende indretning. De fugtskader, der er konstateret, må betragtes som relativt beskedne og ikke uoverkommelige at udbedre og vil sikkert med en renovering og en helt ny indretning af bygningen være overkommelige at løse. I forhold til ejernes omtalte planer for nybyggeri, der tyder på, at man fortsat vil have den samme type aktiviteter på stedet, vil anbefalingen fra museets side være, at man i stedet for at bygge nyt, bruger kræfter på bevare i hvert fald det ydre udtryk. 
 
Rapport, udarbejdet af museumsinspektør Turi Thomsen 
 
Denne bevaringsværdige bygning, klassificeret i SAVE 3, er besluttet tilladt nedrevet af Teknik- og miljøudvalget, Skive Kommune (Jens Peder Hedevang, formand (V), Niels O. D. Nielsen (A), Bente Østergaard, næstformand (A), Poul Holmgaard (O), Arne Bisgaard (V), Arne Lindgren (V), Dorthe Dalsgaard (V)) i 2014.
Der er indsendt en klage til Naturklagenævnet over kommunens dispensering fra egne kommuneplaner.

 Resultater fra analyse, foretaget af Realdania. Værdien af bygningsarven – marts 2015:

 • 30% højere salgspriser for bevaringsværdige enfamiliehuse
 • 13% højere priser for boliger i områder med over 15% bevaringsværdige bygninger
 • 2/3 af turisterne i Ribe kommer p.gr.a. bygningsarven
 • 92 mia kr. ekstra omsætning årligt for erhvervslivet i Ribe p.gr.a. bygningsarven
 • 136 flere ansatte i Ribe p.gr.a. bygningsarven § Bygningsarv kulturarv generelt

I denne oversigt over fredede og bevaringsværdige bygninger i Skive Kommune, især Skive by, er der først en præsentation af lovgivningen o. kulturhistoriske bygninger.
Herefter præsenteres fredede og bevaringsværdige bygninger i Skive Kommune, indledt med en helt fortræffelig præsentation, som journalist Bodil Emtkjær gav 01. og 02. august 2014 i Skive Folkeblad. Der er i artiklerne opdelt i nedrevne og bevarede bygninger. Det har selvfølgelig ikke været muligt i sådan en præsentation at tage alt med. Men man kan roligt gå ud fra, at Bodil Emtkjær som livslang kender af Skive har foretaget en kvalificeret udvælgelse. Bodil Emtkjær og fotograferne på Skive Folkeblad har venligst givet tilladelse til at formidle stoffet her på hjemmesiden.

Kulturmiljøet og lokalhistorien, lovgivning og planlægning

Danmark fik en slags start på begrebet kulturmiljø med en kronik af daværende miljøminister Svend Auken i Politiken i 1994. Helheden omkring bygninger, deres placering i landskabet, inkl. forurening, dyre- og planteliv blev introduceret. I 2000 introduceredes kulturarv som politisk begreb, Kulturarvstyrelsen under Kulturministeriet overtog bygningsfredning og -bevaring fra Miljøministeriet. Senere i 2012 med navneskifte til Kulturstyrelsen. Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne et større ansvar for sikringen af den faste / fysiske kulturarv, dvs. især bygninger. Dette ansvar praktiseres forskelligt fra kommune til kommune, med Skive Kommune i den ende, hvor bygningsbevaring ikke er ret højt prioriteret. Slogans som ”kulturarven som ressource” og ”kommune kend din kulturarv” har været landsdækkende, men i dagens Skive Kommune uden genhør på trods af at der her er en ressource i lokalsamfundenes konkurrence om at sikre sig befolkning og bosættelse.

Museumslovens kap. 8 omhandler lokalt samarbejde omkring arkæologiske udgravninger ved nedrivninger. I nogle kommuner, ikke mindst Skive, kan behovet for at udnytte Indsatspuljen / Nedrivningspuljen måske ind imellem være lige så påtrængende som behovet for bevaring, især når det drejer sig om forfaldne beboelseshuse. Her vil det være relevant at de lokale museer inddrages i bevaringsproblematikken. I dag er det alene kommunerne, der fastlægger rammerne for samarbejdet med den museale, faglige ekspertise. Spørgsmålet er, om der ikke burde sikres parterne lige vilkår, hvis kulturarven skal forblive en ressource i fremtidens bevaringsarbejde.

Lovgivningen

Bygningsfredning eller -bevaring besluttes ud fra primært arkitektoniske og / eller kulturhistoriske hensyn, og er lovgivningsmæssigt bestemt i Bygningsfredningsloven.
Fredede bygninger sorterer under Kulturstyrelsen, bevaringsværdige bygninger er et kommunalt ansvar.
Fredede bygningers forhold afgøres i et samspil mellem lovgivningen og faglige hensyn.
De bevaringsværdige bygninger er inden for bygningsfredningslovens rammer underlagt stort set rent lokalpolitiske afgørelser. En bygning er bevaringsværdig, når den er optaget som bevaringsværdig i en kommuneplan eller omfattet af et forbud mod nedrivning i en lokalplan eller byplanvedtægt, eller hvis kulturministeren har besluttet, at den er bevaringsværdig.
En bys kulturhistoriske og arkitektoniske profil er således underlagt værdier, som næppe har været et lokalt valgkampstema. Men til gengæld er den overordnede omsorg for bevaringsværdige bygninger pålagt befolkningens repræsentanter, politikerne. I Skive varetages det politiske ansvar direkte af Udvalget for Teknik & Miljø, TMU.
Iflg Bygningsfredningslovens § 17 og 18, må " ... en bevaringsværdig bygning ...ikke nedrives, før nedrivningsanmeldelsen har været offentligt bekendtgjort, og kommunalbestyrelsen har meddelt ejeren, om den efter planlovens § 14 vil nedlægge forbud mod nedrivningen." Beslutning om anvendelse af et § 14 forbud tages efter en offentlig høring, hvor de interesserede parter kan gøre indsigelse. Et forbud i henhold til Planlovens § 14 udskyder i forbindelse med en bevarende lokalplan nedrivningen i 1 år.
Iflg. Planlovens § 49 stk. 1 kan sådan et forbud i princippet medføre pligt til et kommunalt køb af bygningen. Dog iflg. § 49 stk. 2 kun såfremt, "... der er et væsentligt misforhold mellem ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for ejendomme med en lignende beliggenhed og benyttelse, som ikke er omfattet af et nedrivningsforbud."
Der er højesteretsdom for, at den kommunale købspligt kun sjældent kan tages i brug.
Der vil kunne forekomme flere typer af interessemodsætninger omkring en bevaringsværdig bygning. Den almindeligste vil være, at ejeren kan se en økonomisk fordel i at få nedrevet en bevaringsværdig bygning, enten fordi vedligeholdelsen er blevet forsømt, og det bedre kan betale sig at bygge ny. Eller fordi ejeren bare kan få størst fortjeneste ved at nedrive den bevaringsværdige bygning til fordel for alternativt byggeri, således som det forholdt sig med Skovshoved Hotel, som blot ønskedes ombygget til ejerlejligheder. Gentofte Kommune nedlagde et § 14 forbud for at forhindre, at den bevaringsværdige bygning skulle ændre karakter. Ejeren havde købt hotellet netop m.h.p. at kunne udstykke i ejerlejligheder, hvilket estimeret ville kunne have indbragt ham en fortjeneste på o. 20 mio. kr. Højesteret frikendte kommunen for erstatningspligt i henhold til Planlovens § 49 stk. 1 med henvisning til samme paragrafs stk. 2, og med henvisning til, at kommunen kun kunne blive erstatningspligtig, såfremt § 14 forbuddet forhindrede indtjening som ved den hidtidige hoteldrift.
Sammenfattende er kommunens brug af § 14 beregnet på at varetage offentlighedens interesser, hvor disse strider mod privatøkonomiske interesser omkring bevaringsværdige bygninger. Og det er i alt væsentligt økonomisk risikofrit for kommunen at nedlægge § 14 forbuddet. Tilbage står problemet, hvis ejeren lader den bevaringsværdige bygning forfalde.
Iflg. Kulturstyrelsen er der i dag ca. 9000 fredede og ca. 350.000 bevaringsværdige bygninger i Danmark. Ejerne kan være private eller det offentlige.

Fredede bygninger

Bygningsfredningsloven af 12. marts 1918: Der sondres her mellem klasse A- og klasse B-fredning.
Ejere af B-fredede bygninger skulle anmelde ændringer, men kunne gennemføre dem, uanset om myndighederne skulle være imod. I realiteten var B-fredede bygninger kun beskyttet mod udvendige ændringer. Se note.
Bygningsfredningsloven af 01. juli 1966: B-fredede bygninger fik samme beskyttelse som A-fredede.
Bygningsfredningsloven 01. jan. 1980: Skellet mellem A- og B-fredning ophævedes helt, A-fredningsbetingelser kom nu til at gælde alle fredede bygninger,
Ændringer i 1997, 1998, 2001, 2007 mest o. overgang fra Miljø- til Kulturministeriet (Kulturarvsstyrelsen, nu Kulturstyrelsen).
 
Kulturstyrelsens hjemmeside hedder det om de nuværende regler: "... som ejer er man ... forvalter af kulturarv. Målet med at frede en bygning er jo at bevare og sikre mest muligt af bygningens værdier for eftertiden.
Derfor har ejeren pligt til at holde sin bygning i forsvarlig stand. Og ejeren skal have tilladelse fra Kulturstyrelsen, hvis den fredede bygning skal ændres – både indvendigt og udvendigt."

Bevaringsværdige bygninger

For bevaringsværdige bygninger gælder der et kommunalt ansvar. Herom hedder det på Kulturstyrelsens hjemmeside: "Kommunerne kan efter bygningsfredningsloven udpege bygninger som bevaringsværdige i forbindelse med deres kommuneplan eller i en lokalplan. Kulturstyrelsen kan også udpege bevaringsværdige bygninger. Det er altid kommunerne, der har ansvar for de bevaringsværdige bygninger, også selv om de er udpeget af Kulturstyrelsen."

Som det vil være fremgået, så kan kommunen uden risiko for økonomisk involvering nedlægge § 14 forbud mod nedrivning af bevaringsværdige bygninger, som man ikke ønsker nedrevet. Da ejerne af disse bygninger som hovedregel er private borgere, vil der stadig være risiko for bygningsmæssigt forfald, selv om der nedlægges et § 14 forbud mod nedrivning.
En simpel og formentlig helt realistisk løsning her vil være etablering af en "Fond for bevaringsværdige bygninger i Skive Kommune". Efter en lov om fonde og visse foreninger, fornyet i 2014 vil sådan en fond for etableringsanerkendelse skulle kunne rejse en fondskapital på mindst 1 mio. kr. Fondskapitalen vil skulle tilvejebringes ved støtte fra lokale virksomheder, banker og private, som ønsker at benytte en del af deres formue på formålet.

Skive Kommunes kulturhistoriske bygninger

Bodil Emtkjær om Bevaringsværdige bygninger, nedrevne og bevarede bygninger i Skive by, i Skive Folkeblad 01. og 02. august 2014

For bevaringsværdige bygninger i Skive Kommune er der en adresseliste med SAVE-værdier, som er delvis fejlbehæftet, men dog brugbar til at etablere et overblik. Se fordelingen af Skive bys bevaringsværdige.bygninger.

Det fremgår af listen, at der i Skive Kommune i alt er 505 bevaringsværdige bygninger, fraregnet fredede men incl. kirker.
SAVE klassificeringen går fra den højeste, SAVE 1 til SAVE 9. I adresselisten for Skive Kommune er kun højeste klassificering, SAVE 1 - 4 medtaget.
Heraf er der i 7800 Skive 330, De fordeler sig på 8 SAVE 1, 20 SAVE 2, 100 SAVE 3, 202 SAVE 4.
SAVE 1-3 er her udtaget som den allerøverste klassificerng af bevaringsværdige bygninger, hvis man skulle inddele for at anføre, at her bør der kun i alleryderste nødsfald tillades nedrivninger. De er her nøje anført i deres respektive klassifikationer. I alt er der i Skive by i øjeblikket 128 bevaringsværdige bygninger i øverste klassifikationsgruppe 1-3.
I Skive Kommune er der givet tilladelse til nedrivning af bygninger, der begge er klassificeret bevaringsværdige i den her anførte allerøverste klasse. Disse bygninger vil beholde deres placering i herværende fortegnelse, men tilføjet nedrivningsår og det tekniske udvalg, der har givet tilladelse til nedrivningen. Hvis der som noget nyt gives en begrundelse for nedrivningen ud over accept af ejerens ønske, vil begrundelsen fremgå.
 
Bevaringsværdige bygninger i øverste SAVE klassificering, som er ansøgt nedrevet:
2014: 1) Missionshuset Garizim, Christiansgade 6, er bevilget nedrevet, 2) Skives første folkeskole, Østergade 6A, ønskes af ejeren nedrevet, indsigelsesfrist 10.07.2014. Her har Teknik- & Miljøudvalget i nov. 2014 nedlagt et § 14 forbud mod nedrivning.

Herunder en liste over fredede bygninger i Skive Kommune - uden kirker, bygger på Kulturstyrelsens fredningsliste.

       
Link til kulturarv.dk
Astrup Hovedgård
Hovedbygning, pavillon
1773
Astrup Allé 1, 7870 Roslev
Astrup Hovedgård
Småhus (vestre)
1800
Astrup Allé 1, 7870 Roslev
Astrup Hovedgård
Småhus (østre)
1800
Astrup Allé 1, 7870 Roslev
Eskjær
 
1329
Eskjærvej 21, 7870 Roslev
Jenle
 
1906
Jenlevej 6, 7870 Roslev
Jenle
 
1906
Jenlevej 6, 7870 Roslev
Jenle
 
1922
Jenlevej 6, 7870 Roslev
Jenle
 
1920
Jenlevej 6, 7870 Roslev
Jungetgård
 
1548
Jungetgårdvej 26, 7870 Roslev
Krabbesholm
 
1554
Krabbesholm Alle 15, 7800 Skive
Krabbesholm
 
1750
Krabbesholm Alle 15, 7800 Skive
Krabbesholm
 
1750
Krabbesholm Alle 15, 7800 Skive
Krabbesholm
 
1850
Krabbesholm Alle 15, 7800 Skive
Kås
 
1634
Kåsvej 44, 7860 Spøttrup
Langesgaard
 
1871
Langesgårdvej 3, 7870 Roslev
Langesgaard
 
1871
Langesgårdvej 3, 7870 Roslev
Langesgaard
 
1871
Langesgårdvej 3, 7870 Roslev
Langesgaard
 
1934
Langesgårdvej 3, 7870 Roslev
Ny Spøttrupgård
Stuehus
1870
Heden 19, 7860 Spøttrup
Ny Spøttrupgård
Stald
1870
Heden 19, 7860 Spøttrup
Ny Spøttrupgård
Lade
1890
Heden 19, 7860 Spøttrup
Salling Østergård
 
1516
Østergårdsvej 1, 7870 Roslev
Spøttrup
 
1400
Borgen 6E, 7860 Spøttrup
Strandet
 
1798
Strandetvej 49, 7840 Højslev
Stårupgård
 
1554
Stårupgårdvej 10, 7840 Højslev
Ørslev Kloster
 
1350
Hejlskovvej 15, 7840 Højslev

 

 

Gl. Skivehus var B-fredet efter den gamle fredningslov indtil 1966, hvor B-fredede bygninger ligestilledes med A-fredede bygninger. Den hvide tilbygning til Gl. Skivehus er iflg. byarkivar Niels Mortensen projekteret i 1964, bygget i 1965 og stod færdig i 1966. Altså før de nye fredningsbestemmelser.
Skive fra 1876 til 2001 er tidligere udgivet som jubilæumsbog i Salling Bank med god, gedigen Skive lokalhistorie, skrevet af Niels Mortensen, byarkivar. 
Har tidligere kunnet opdeles i overkommelige og valgbare afsnit:
  • 1876-1885: Andelstiden 558 KB
  • 1886-1895: Stationsbyerne360 KB
  • 1896-1905: Elektriciteten 517 KB
  • 1906-1915: Bilerne 497 KB
  • 1916-1925: Gullaschtid og nedtur 464 KB
  • 1926-1935: Landbrugskrise og arbejdsløshed 590 KB
  • 1936-1945: Krisebekæmpelse og besættelse 518 KB
  • 1946-1955: Genopbygning efter krigen 356 KB
  • 1956-1965: Velfærdssamfundet481 KB
  • 1966-1975: Fra højkonjunktur til energikrise465 KB
  • 1976-1985: Den anden energikrise 373 KB
  • 1986-2001: På vej ind i IT-samfundet 410 KB
  • 1876-2001: Personale og ledelse 104 KB
Det kan man ikke mere. Men dette er stadig jubilæumsbogens afsnit - som man så må finde som pdf, Skive fra 1876 til 2001.
   

Søg  

   
Bliv medlem af SKM, og få adgang til alle Museum Sallings museer.
Sammus er danske museumsforeninger - aktuelt 61 tilsluttede foreninger - som har et samlet medlemstal på ca. 52.000. Skive Kulturhistoriske Museumsforening (SKM) er medlem og modtager herfra nyhedsbreve, som vi hermed gør tilgængelige for vore medlemmer og gæster på foreningens hjemmeside. Ind imellem kommer nyhedsbrevene lidt forsinket på hjemmesiden, så lægger vi dem her. Nyhedsbrev72, 2021.

 

   
© Skive Kulturhistoriske Museumsforening