Tirsdag d. 22. november kl. 19 afholder Historisk Samfund og Skive Kulturhistoriske Museumsforening på Skive Museum et foredrag med forfatter Lars Novrup Frederiksen om tilblivelsen af romanerne Kirstine og Priorinden.
Handlingens centrum er Stubber Kloster og derfra trækkes tråde ud til hele vores egn, andre klostre, lokale stormænd, til bispen i Ribe, stormændene Marsk Stig og Rane Johnsen samt til kongemagten.
Romanernes handling er henlagt til den historiske periode fra 1275 til 1290’erne - altså sidste halvdel af Erik Klippings kaotiske regeringsperiode og tiden efter kongemordet.
Forfatteren vil fortælle om arbejdet med de historiske kilder og den grundige research, han har lavet, som forarbejde til de to velskrevne romaner.
Stubber Kloster var et benediktinerkloster, som eksisterede i ca. 400 år, indtil det overgik til kronen i forbindelse med Reformationen i 1536. I den periode samlede klosteret meget store rigdomme i form af vandmøller, fæstegårde og meget jord i omegnen, men også så langt væk som Salling, Mors og Thy.
Desværre mangler væsentlige kilder vedr. Stubber Kloster, da ejeren af klosteret omkring 1855-56 - ofte fejlagtigt angivet til o. 1870 - valgte at smide hele klosterarkivet ud i Stubbergård Sø, men forfatteren vil komme ind på hvilke kilder, han har kunnet benytte. Der er lagt op til en spændende aften med mulighed for en dialog med forfatter Lars Novrup Frederiksen.
 
Besøg i to kirker i Skive og foredrag
Torsdag den 13. oktober kl. 18.30
 
Foredrag om kalkmalerierne i Vor Frue Kirke ved sognepræst Mads Callesen torsdag d. 13. oktober.
Mødested er Vor Frue Kirke (den hvide kirke) kl. 18.30.  
Medbring selv kaffe som indtages i Menighedshuset.
 
Hans Smidth, Vor Frue Kirke o. 1870 set fra Tambohuset. Ansgar og Rimbert, som den katolske kirke så dem, malet o. 1522.
Netop i år er det 500 år siden, at Vor Frue Kirke blev dekoreret med kalkmalerierne, som i dag fremstår som noget helt særligt. Kalkmalerierne fremstår som en helhed med den kristne kirkes helgener og religiøse hovedpersoner omhyggeligt inddelt efter rang. Begyndende med “lokale” helgener i hvælvingen længst fra alteret og med stigende rang op mod alteret. Alle sidder i blomsterkalke, forbundne med smukke plantestængler. Kalkmalerierne fremstår meget velbevarede, med kun få mangler.
Sognepræst Mads Callesen kan vise os - og fortælle om mange finurligheder i kirkens kalkmalerier og historien om de to kirker på bakken.
Entré kr. 40 (medbringes i kontanter). Alle er velkomne.
 
Arr: Skive Kulturhistoriske Museumsforening
På årets generalforsamling indlæg om museets virke ved museumschef Per Lunde Lauridsen.
Indledning med rundvisning på Skive Musikskole og med indlæg ved musikskoleleder Anja Brejner Højgaard om skolens virksomhed og Skive som Musikkens By.
 
Beretning Skive Kulturhistoriske Museumsforening 24. maj 2022. Skive Musikskole
V. Fmd. Gunhild Olesen Møller

Det er ikke så lang tid siden vi sidst afholdt generalforsamling. Nærmere betegnet mandag den 23. august 2021. År 2019 var det seneste normale år. Generalforsamlingen i år 2020 var aflyst grundet Corona og mødeforbud. Så der gik faktisk 1½ år før det var betryggende at afholde generalforsamling igen. Nu er vi forhåbentlig vendt tilbage til det normale. Vedtægterne siger at generalforsamlingen skal afholdes inden den 1. juni, så det klarer vi her i aften.
 
Vedtægterne siger også at i lige år skal der vælges to medlemmer og i ulige år tre medlemmer til bestyrelsen.
Johan Nielsen og Gunhild Olesen Møller blev genvalgt for 1. år. på generalforsamlingen i august 2021.
Birger Gudmandsen og Per Mouritsen blev genvalgt for to år i normal turnus for ulige år. Eftersom Leo Bisgaard Andersen ikke ønskede genvalg blev Gudrun Eriksen nyvalgt for to år.
Formanden takkede Leo Bisgaard Andersen for indsatsen i foreningen og overbragte senere en boggave fra foreningen.
 
Der var også genvalg til suppleanterne Birger Schütte og Børge Nielsen-Boe, samt revisorerne Torben Andersen og Niels Mortensen.
Kontingentet blev besluttet skulle være uændret kr. 150 for enkeltmedlemmer, kr. 200 for en husstand og kr.250 for en institution.
Der var desuden indlæg ved museumschef Per Lunde Lauridsen om museets virke.
Der deltog ca. 30 i generalforsamlingen den 23. august. 2021.
 
Den 23. september 2021 havde Per Lunde Lauridsen inviteret bestyrelsen til et møde og en uformel drøftelse af forventninger til samarbejdet. Der er afholdt lignende møder med andre støtteforeninger. I mødet blev der talt om hvad vi bedst kunne tjene hinanden med i relation til museets virke.
Vi benyttede også dagen til at afholde konstituerende møde. Formand: genvalg til Gunhild Olesen Møller, Birger Gudmandsen blev nyvalgt som næstformand og Per Mouritsen genvalgt som kasserer. Johan Nielsen har taget sig af hjemmesiden i en del år. Foreningen har en meget fin hjemmeside og det er helt Johans fortjeneste. Johan bidrager også med mange historiske artikler.
Per Mouritsen tager sig af trykningen og udsendelse af nyhedsbrevene. Der kommer som regel 2-3 nyhedsbreve per år.
Nyvalgte Gudrun Eriksen har sørget for at museet blev låst op ved arrangementer og har haft kontakten omkring den opgave.
 
Bestyrelsen har afholdt yderligere to møder i beretningsperioden. Et møde den i januar 2022 og et møde den 11. april. Museumschef Per Lunde Lauridsen har deltaget i vores møder og har beredvilligt stillet sit kontor i Rønbjerg til rådighed for foreningen. Bestyrelsen har været fint opdateret på museets forhold. Bestyrelsen kommunikerer indbyrdes på e-mail, men især om praktiske ting i forbindelse med arrangementer. Der er jo af og til noget der skal følges op på.
 
Foruden ovennævnte har et eller flere bestyrelsesmedlemmerne også deltaget i andre møder.
Jeg har deltaget i et SAMMUS arr. på Museet i Års og desuden SAMMUS årsmøde i Nyborg. SAMMUS står for sammenslutningen af museumsforeninger i Danmark.
Foreningen er medlem af Kulturelt Samråd i Skive. Jeg har deltaget i et møde.
Vedrørende økonomien bærer året 2021 præg af at der ikke er sket så meget. Det kommer kasserer Per Mouritsen ind på senere i aften. Året udviser et overskud på kr. 5.639,79.
 
 
I februar 2021 deltog jeg på vegne af foreningen sammen med Johan Nielsen, formand for Hist. Samf. i et møde hvor vi mødte arkitekten Erik Bach Søgaard der står for restaureringen af Skivehus. Det var et bidende koldt besøg i frostvejr, men meget interessant. Vi hørte om grundigheden i restaureringen og der er stof til et foredrag på et senere tidspunkt. Det er glædeligt at Skive kommune har taget denne opgave på sig.
 
 
Den 4. oktober kl. 19.00 havde foreningen et foredrag med Per Lunde Lauridsen og emnet var Herregårde og gårdslagtninger på Skiveegnen. Dette foredrag var velbesøgt.
 
I år 2022 har foreningen afholdt to foredrag på museet og begge har været i fællesskab med Historisk Samfund, inspireret af et emne, der har været el del oppe i tiden. Nemlig forholdene for tvangsfjernede børn og andre der med datidens øjne afveg fra det normale.
Den 7. marts 2022 var der et foredrag ved tidligere lærer og nu leder af Spøttrup Lokalhistoriske Arkiv Ib Svenningsen. Dette foredrag var med et meget personligt engagement fra foredragsholderens side, eftersom hans mor var vokset op på Livø. Hans bedstefar havde været tjenestemand og der blev vist en del personlige billeder. Livø blev oprettet af overlæge Christian Keller i 1911.
Der deltog godt 20 i dette møde. Års Museum har haft en meget fin udstilling om drengene på Livø. Bl.a. har fhv. Statsminister Poul Nyrup Rasmussens far været på øen, men han fik trods alt en familie og et rimeligt liv senere.
Den 7. april 2022 var emnet ”Pigerne på Sprogø” ved cand.mag. Historiker Carsten Egø Nielsen fra Slagelse. Overlæge Christian Keller oprettede i 1923 internatet på Sprogø for åndssvage, seksuelt løsagtige kvinder. Institutionen eksisterede frem til år 1961. I foredraget hørte vi om enkeltskæbner og dagligdagen. Pigerne deltog i rengøring, madlavning, pasning af haven og landbruget. Der var også sy kurser og filmforestillinger. Bortset fra en enkelt mandlig funktionær var mænd forment adgang til øen. En postbåd opretholdt adgangen til omverdenen.
Foruden Historisk Samfund og var også Skive Folkeuniversitet medarrangør. Der deltog omkring 33 i dette foredrag.  
 
Fredag den 29. april oprandt den store dag, hvor der var åbning af den nyrenoverede palæbygning Gammel Skivehus og det nye BigBlue-haveanalæg. Hotel Skive havde inviteret på kaffe og kage til de første 200 gæster. Jeg tror nu at der var en hel del flere. Alt foregik i strålende sol. Åbningstalen holdt borgmester Peder Christian Kirkegaard, man kunne spore en stor stolthed over resultatet. Det er der også god grund til, eftersom stedet er Skives historiske vugge og kendt i mange hundrede år som byens centrum ved åen og stedet hvor vejene mødtes. Senere talte arkæolog Turi Thomsen om udgravningerne og herefter formand for historisk Samfund Johan Nielsen, der havde været i arkivalierne og fundet relevante årstal frem til belysning af historien. Øverst i bygningen var udstillet nogle gamle malerier og ellers var der mulighed for at bese resultatet fra kælder til kvist.
 
Fremtiden.
Bestyrelsen havde talt om at besøge kirkerne i Skive inden sommerferien, men grundet en standet e-mail og en orlov hos præsterne modtog vi først for nylig en respons på vores henvendelse. Mere ved jeg ikke for indeværende, men vi må se om det ikke kan lade sig gøre efter sommerferien. Vi modtager også gerne forslag fra jer medlemmer til arrangementer og besøg.    
 
Slutteligt vil jeg sige tak til Museum Salling for den gode service vi får som støtteforening og især tak til ledelsen og de medarbejdere der servicerer os med nyhedsbreve, mv. Vi er også glade for ordningen med adgangskort for vore medlemmer til udstillingerne.
Tak til medlemmerne for at I støtter op om vores arrangementer og gentegner jer som medlemmer. Tak til Skive Folkeblad og Midt på Ugen.
 
Til sidst vil jeg sige tak til bestyrelsen for jeres villighed til at påtage jer opgaver og jeres mange ideer til arrangementer. Det er ikke dem alle der bliver til noget, som vi lige har hørt. Tak for samværet og hyggelige møder. Det har været en fornøjelse at samarbejde med jer alle.
Jeg håber, at vi er ved at lægge Covid-19 bag os og vi igen kan mødes og føle os trygge i hinandens selskab. Dog benyttede Statsminister Mette Frederiksen afslutningsdebatten her den 23. maj til at advare om, at til næste vinter kan vi igen få Corona-problemer eftersom der stadig er megen smitte rundt om i Verden. Lad os håbe det bedste.
Tak fordi I lyttede.
 

Foredrag med Niels Birger Danielsen om Modstandskampen i Jylland d. 30. september kl. 19  på Skive Museum. 

Niels Birger Danielsen: Den jyske modstandskamp 

Samlet set var modstandskampen i Jylland - især jernbanesabotagen og efterretningsvæsenet - vigtigst i det sidste halvandet år af krigen. Danmarks Frihedsråd blev anerkendt som den politiske ledelse for frihedskampen, men på det operationelle plan gik der et skarpt skel ved Storebælt, og Frihedsrådet havde næsten ingen indflydelse på den praktiske modstandskamp i Jylland. Den langvarige og bitre kompetencestrid mellem Toldstrup og oberstløjtnant Vagn Bennike, der var modstandsbevægelsens Jyllands-leder, vil også blive omtalt under foredraget. 
 
Niels Birger Danielsen har skrevet flere bøger om Besættelsen, bl.a. serien Modstand 1-3. Bind 4 udkommer senere på året.

Underkategorier

   

Søg  

   
   
© Skive Kulturhistoriske Museumsforening